Knižné publikácie vydané k Hradisku Bojná Valy


BOJNÁ – NOVÉ NÁLEZY K POČIATKOM SLOVENSKÝCH DEJÍN


Vydal Archeologický ústav SAV, Nitra

Archeos, 2007, ISBN 978-80-969741-0-8

Autor: Karol Pieta

Táto malá knižka prístupnou formou informuje o doterajších objavoch na bojnianskych hradiskách. Knižka prináša tie najdôležitejšie informácie o začiatkom archeologického výskumu, dôležitosti Hradiska Valy a jeho zatiaľ najvýznamnejších nálezov. Vydanie publikácie sponzorovala obec Bojná.

(Publikáciu zadovážite v Arch. múzeu Veľkej Moravy v Bojnej)

BOJNÁ – HOSPODÁRSKE A POLITICKÉ CENTRUM Nitrianske-ho kniežatstva


Vydal Archeologický ústav SAV, Nitra 2007

ISBN 978-80-88709-91-6

Autor: Pieta K. – Ruttkay A. – Ruttkay M.

Táto kniha vznikla z potreby rýchlej odbornej prezentácie objavných nálezov, ktoré boli dosial’ predmetom podrobného výskumu a priniesli nové dôležité poznatky o sídlach z 9. storočia na Slovensku. Je pochopitel’né, že uverejnené štúdie pre krátkosť času nemohli zhodnotiť dosiahnuté výsledky v celej šírke. To je úlohou ďalších podrobnejších vedeckých prác, keďže súbory z Bojnej už vyvolali širokú medzinárodnú odozvu.

(Publikácia je vypredaná – možnosť zapožičania čitateľom v Obecnej knižnici Bojná)

BOJNIANSKY ZÁZRAK


Vydal: Goralinga, Bratislava 2011

ISBN: 978-80-970042-4-8

Autor: Jiří Janošík

Kniha Bojniansky zázrak je osobným vyznaním obdivu autora k mimoriadnej slovanskej archeologickej lokalite, ktorá svojimi nálezmi významne rozširuje poznanie našich národných a kresťanských koreňov. Vychádza z historických a archeologických poznatkov a opiera sa o výsledky dlhodobej spolupráce s vedúcim výskumu Karolom Pietom z Archeologického ústavu v Nitre. „Je však predovšetkým príbehom znovuobjavovania Bojnej, ako som ho vnímal, spoluvytváral a prežíval ja sám,“ povedal pre agentúru SITA Janošík. Knižka je určená najmä mladým čitateľom, ktorých záujem o najstaršiu históriu vlastného národa chce podporiť menej konvenčným pohľadom na toto obdobie.

(Publikácia je vypredaná – možnosť zapožičania čitateľom v Obecnej knižnici Bojná)

BOJNÁ: Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk


Vydal:    Archeologický ústav SAV, 2017

ISBN   978-80-819600-8-6

Údaje o vydaní: 2. rozšírené vydanie

Autor:     Karol Pieta, Zbigniew Robak (Editori)

Táto kniha je pokračovaním knižnej publikácie Bojná – Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva pričom publikuje nové poznatky o stále prebiehajúcom výskume na hradiskách v lokalite Bojná.

(Publikáciu zadovážite v Arch. múzeu Veľkej Moravy v Bojnej)

Knižné publikácie, ktoré si u nás zadovážite


Zborník Hradiská – Svedkovia dávnych čias 2


Vydal: Občianske združenie Hradiská, 2019

ISBN 9788097303228

Autor/editor: Peter Jenčík, Zuzana Staneková

V predkladanom druhom diely zborníka o hradiskách a ich obyvateľoch nájdete množstvo doposiaľ nepublikovaných informácií od renomovaných archeológov. Cieľom projektu je podpora vedeckej činnosti slovenských archeológov tým, že sa im umožní v tlačenej podobe publikovať výsledky svojich výskumov k téme hradísk. Cieľom je tiež popularizácia výsledkov archeologického bádania zameraného na výskum hradísk na Slovensku a priblíženie témy hradísk aj neodbornej verejnosti. Zborník prispeje k rozšíreniu znalostí čitateľov o živote našich predkov.

Skryté poklady 01


Vydal: Občianske združenie Hradiská, 2019

Autor: Igor Furugláš – Igor Bazovský – Radoslav  Čambal – Marek Budaj:,

ISBN: 978-80-973032-1-1

Predstavuje príbeh výskumov archeologických lokalít a z nich pochádzajúcich nálezov v katastri obce Tvrdošovce. Je výsledkom niekoľkoročnej tvrdej práce a snahy o záchranu časti archeologického dedičstva. Jej cieľom je nielen predstaviť čitateľom techniky použité pri výskume, ale tiež ukázať najzaujímavejšie objavy, ktoré boli na lokalite doposiaľ nájdené. Miesta, ktoré skúmame, boli osídľované človekom od praveku až po súčasnosť. Kniha obsahuje rozsiahly katalóg artefaktov, ktoré to dokazujú. Medzi nálezmi prevláda doba železná, presnejšie jej mladšia, laténska fáza a ešte intenzívnejšie je osídlenie Germánmi v dobe rímskej. Nálezy sú odrazom osídlenia nie len Tvrdošoviec, ale aj celej oblasti južného Slovenska.

Spomienkové predmety


V Archeologickom múzeu Veľkej Moravy v Bojnej si okrem návštevy stálej expozície môžete zadovážiť aj spomienkové predmety v podobe magnetiek, šálok, hlinených zvončekov, pohľadníc ale aj príveskov, napodobenín slovanských šperkov či tričiek s tematikou viazanú na Hradisku Valy.