Expozícia na hradisku Valy


Obec Bojná v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre budovali v priestoroch Hradiska Valy expozíciu v prírode. Jedná sa o unikátny projekt, nakoľko priamo na archeologickom nálezisku postupne vznikajú jednotlivé modelové rekonštrukcie prvkov vtedajšieho života.

Na hradisku je možnosť vidieť rekonštrukciu obranného valu západnej brány, modelové rekonštrukcie obydlí Slovanov (zemnice), ktoré stoja na mieste pôvodného nálezu. Na mieste pôvodného nálezu je zrekonštruovaná aj hlinená pec či kováčska vyhňa ako aj priestory potravinovej jamy

V roku 2018 bola na hradisku dokončená reálna priestorová rekonštrukcia východnej brány prezentujúca verejnosti mimoriadne staviteľské umenie starých Slovanov. Jedná sa o najväčšiu rekonštrukciu slovanskej brány v strednej Európe. Výskum prebiehajúci v Bojnej vyvrátil hypotézu, že Nitra bola jediným centrom Pribinovho kniežatstva, resp. Veľkej Moravy na Slovensku.

Hradisko je obličkového tvaru, os pozdĺžna je dlhá cca 600m. Celková plocha akropole i s predhradím činí skoro 14 ha. Okolo celého areálu sa vinie veľmi dobre zachovaný val, ktorý dosahuje na vnútornej strane výšku 3-5 m a z vonkajšej až 10 m. Hlavná línia valu je prerušená v dvoch naproti stojacich bránach, ktoré sú umiestnené na pozdĺžnej ose hradiska. Obe sú kliešťovitého tvaru , čiže sú zalomené dnu do areálu. Týmito bránami viedla cez hradisko cesta. Zvláštne, neobvyklé umiestnenie brán na pozdĺžnej osi hradiska a zároveň na ceste z Ponitria na Považie nasvedčuje tomu, že Bojná mala zrejme okrem iného aj funkciu akejsi Mýtnej stanice, kto chcel prejsť cez tento dôležitý horský priechod, nemohol obísť Bojnú, musel sa tu zastaviť, zaplatiť.

Prístup na hradisko je celoročne voľný a nachádza sa približne 5 km od obce