PhDr. Karol PIETA, DrSc. v súčasnosti pôsobí ako zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre a jeho vedeckou špecializáciou je stredoeurópska archeológia doby laténskej, rímskej a sťahovania národov, včasný stredovek (Kelti, Germáni, Slovania), experimentálna archeológia a počiatky kresťanstva. Je autorom viac ako 235 publikácií a nositeľom ocenenia Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

 

Prvým impulzom pre Dr. Karola Pietu, ktorý v ňom vzbudil záujem o históriu, bola populárna literatúra o pravekých lovcoch. Už ako štrnásťročný žiak začal tieto nálezy zbierať a nosiť do Archeologického ústavu SAV. Zhmotnená najstaršia história ho natoľko zaujala, že sa po maturite rozhodol ísť študovať archeológiu. Po roku fyzickej práce na vykopávkach úspešne absolvoval skúšky na Masarykovu Univerzitu v Brne.

Karol Pieta patrí k výskumníkom so širším záberom vedeckého záujmu a naše územie s mimoriadne bohatou a významnou históriou mu umožňuje paralelne študovať viaceré pozoruhodné civilizácie. Zaujíma sa rovnako o Keltov, ako aj o dramatickú dobu sťahovania národov či dobu Veľkej Moravy.

Kamenné paláce keltských kráľov na Bratislavskom hrade, komorová hrobka germánskeho veľmoža z Popradu alebo slovanské mocenské centrum v Bojnej, nepochybne patria medzi pamiatky celoeurópskeho významu.

Karol Pieta venuje veľa energie pracovnej skupine, ktorá už desať rokov skúma veľkomoravské mocenské centrum v Bojnej, ktoré sa stalo známe vďaka výnimočným objavom, súvisiacim s počiatkom našej štátnosti i najstaršími dokladmi kresťanstva. Súčasne koordinuje medzinárodný projekt, venovaný konzervácii a vyhodnoteniu známej hrobky germánskeho kniežaťa z Popradu a dlhodobo sa podieľa aj na výskume ranokresťanskej osady v Kuvajte. Prednostne sa venuje úspešnému ukončeniu týchto náročných vedeckých projektov.

Podľa tohto výnimočného bádateľa, autora i pedagóga, vedec musí byť autoritou a zároveň aj osobnosťou. Má si okolo seba vyberať schopných mladých ľudí, ktorí budú časom lepší ako on. Ak sa potom budú hrdo hlásiť k svojmu učiteľovi či školiteľovi, odviedol dobrú prácu.


INFO V KOCKE:

Narodenie

  1. november 1941, Nitra

Vzdelanie

1964 Filozofická fakulta MU Brno

Študijné pobyty

1968 – 1969 Nemecko

Pracoviská a významné funkcie

Archeologický ústav SAV (od roku 1991 zástupca riaditeľa)

Ocenenia

V roku 2008 získal ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2007, v kategórii Veda a medicína.

V roku 2007 dostal Zlatú medailu Slovenskej akadémie vied za osobitný prínos pre vedu.

V roku 2007 získal dve ocenenia časopisu Pamiatky a múzeá (PaM) za rok 2006 v kategórii Objav-vynález-akvizícia a v kategórii Výstava.

Členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách

– Archeologické ústavy vo Viedni, Berlíne a Brne

– ICOMOS (Medzinárodný výbor pre pamiatky a pamiatky) UNESCO

– Comité pour la siderurgie ancienne od UNESCO

– Európska asociácia pre pokrok v archeológii experimentom (EXAR)

– Severoeurópske sympózium archeologických textílií (NESAT)

– Európska asociácia archeológov – EAA

Práca

Počas doterajšej praxe sa podieľal na terénnych výskumoch v lokalitách Liptovská Mara, Nitra, Podtureň, Varín, Východná, Bojná či v Kuvajte. Podieľal sa tiež na viacerých experimentálnych terénnych aktivitách na Slovensku i v zahraničí a tiež bol vedúcim mnohých domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov.